Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt minimaal 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.

Wie moet de afvalstoffenheffing betalen?

Alle gebruikers van percelen waar huishoudelijk afval kan ontstaan, betalen afvalstoffenheffing.

Tarieven 2020

Voor het belastingjaar 2020 zijn voor de afvalstoffenheffing de volgende tarieven vastgesteld:

Er zijn verschillende tarieven voor de afvalstoffenheffing. Voor het belastingjaar 2020 zijn de tarieven als volgt vastgesteld:

Geen rolemmers:

 • huishoudens die niet van rolemmers gebruik maken, bijvoorbeeld bewoners van flats en appartementen (geldt niet voor ondergrondse inzameling), betalen een vast tarief van € 242,88.

Basistarieven:

 • 120/140-liter rolemmer GFT en/of 80-liter rolemmer restafval, € 242,88;
 • 120/140-liter rolemmer GFT en/of 120-liter rolemmer restafval, € 266,88;
 • 120/140l-liter rolemmer GFT en/of 240-liter rolemmer restafval, € 338,88;
 • ondergrondse inzameling, € 284,64.

Exra rolemmers:

 • voor elke volgende 120/140-liter rolemmer GFT, € 60,60;
 • voor elke volgende 80-liter rolemmer restafval, € 242,88;
 • voor elke volgende 120-liter rolemmer restafval, € 266,88;
 • voor elke volgende 240-liter rolemmer restafval, € 338,88.

Verhuizing

 • Verhuizing naar adres buiten de gemeente                                                                              
  Als u in de loop van het jaar verhuist naar een adres buiten de gemeente en u heeft deze verhuizing doorgegeven, dan wordt de aanslag automatisch gedeeltelijk verminderd. U krijgt hiervan bericht.
 • Verhuizing naar adres binnen de gemeente                                                                         
  Als u in de loop van het belastingjaar verhuist naar een adres binnen de gemeente, dan heeft u geen recht op een vermindering. U ontvangt dan geen nieuwe aanslag.
 • Bij het omruilen van een rolemmer kan er sprake zijn van een tussentijdse aanpassing van uw aanslag.

Wijziging gezinssamenstelling

Als de samenstelling van uw gezin in de loop van het jaar wijzigt, dan heeft dit geen gevolgen voor uw aanslag. 

Kwijtschelding

Kunt u door een laag inkomen de afvalstoffenheffing niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding is niet mogelijk voor het tarief van extra rolemmers.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Veelgestelde vragen

Ik word/ben in de loop van het jaar opgenomen in een verzorgingshuis. Kom ik in aanmerking voor een vermindering van mijn aanslag afvalstoffenheffing?

U hebt recht op een ontheffing voor de afvalstoffenheffing bij een definitieve opname in een verzorgingshuis (geen ziekenhuis). U kunt binnen zes weken na de opname een verzoek om ontheffing sturen aan:

·         de Inspecteur Belastingen
·         Postbus 796
·         2130 AT Hoofddorp

Stuur bij uw verzoek bewijsstukken mee waaruit blijkt dat u definitief bent opgenomen in een verzorgingshuis. Als u uitstel van betaling wilt voor de aanslag afvalstoffenheffing dan moet u dit in uw verzoek vermelden. Vermeld daarbij het bedrag waarvoor u uitstel van betaling wilt.

Waarom staat er bij de afvalstoffenheffing 'van 1/1 tot en met 31/12'?

Op het aanslagbiljet staat bij de afvalstoffenheffing aangegeven over welke periode van het jaar u wordt aangeslagen. Meestal is dit het hele jaar. Als u in de loop van het jaar in de gemeente bent komen wonen, dan staat hier een kortere periode.

Ik heb een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen met een foutieve grondslag. Wat moet ik nu doen?

U kunt een bezwaar hiertegen indienen. U kunt u digitaal bezwaar indienen of door het reactieformulier dat u bij de aanslag heeft ontvangen ingevuld, ondertekend en inclusief bewijsstukken terug te sturen naar:

·         de Inspecteur Belastingen
·         Postbus 796,
·         2130 AT Hoofddorp

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

Als ik na 1 januari alleen kom te wonen, kan ik dan in aanmerking komen voor het tarief van een eenpersoons huishouden?

Nee, de gemeente Haarlemmermeer kent geen tarief voor een- of meerpersoonshuishoudens. De tarieven zijn gebaseerd op het gebruik van boven- of ondergronds (rol)containers.

Ik ben na 1 januari in de gemeente komen wonen. Waarom ontvang ik nu een aanslag voor de afvalstoffenheffing?

Omdat u na 1 januari in de gemeente Haarlemmermeer bent komen wonen krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing voor het aantal volle kalendermaanden dat u in dit belastingjaar binnen de gemeente woont. Op uw aanslagbiljet kunt u zien over welke periode het gaat.

Wat zijn de tarieven voor het huidige belastingjaar?

Er zijn verschillende tarieven voor de afvalstoffenheffing. Voor het belastingjaar 2020 zijn de tarieven als volgt vastgesteld:

Geen rolemmers:

 • huishoudens die niet van rolemmers gebruik maken, bijvoorbeeld bewoners van flats en appartementen (geldt niet voor ondergrondse inzameling), betalen een vast tarief van € 242,88.

Basistarieven:

 • 120/140-liter rolemmer GFT en/of 80-liter rolemmer restafval, € 242,88;
 • 120/140-liter rolemmer GFT en/of 120-liter rolemmer restafval, € 266,88;
 • 120/140l-liter rolemmer GFT en/of 240-liter rolemmer restafval, € 338,88;
 • ondergrondse inzameling, € 284,64.

Exra rolemmers:

 • voor elke volgende 120/140-liter rolemmer GFT, € 60,60;
 • voor elke volgende 80-liter rolemmer restafval, € 242,88;
 • voor elke volgende 120-liter rolemmer restafval, € 266,88;
 • voor elke volgende 240-liter rolemmer restafval, € 338,88.

Kan ik in aanmerking komen voor kwijtschelding bij de afvalstoffenheffing?

Kunt u door een laag inkomen de afvalstoffenheffing niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding is niet mogelijk voor het tarief van extra rolemmers.