Afvalstoffenheffing

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

 • U hebt recht op een ontheffing voor de afvalstoffenheffing bij een definitieve opname in een verzorgingshuis (geen ziekenhuis). U kunt binnen zes weken na de opname een verzoek om ontheffing sturen aan:

  ·         de Inspecteur Belastingen
  ·         Postbus 16
  ·         1960 aA Heemskerk

  Stuur bij uw verzoek bewijsstukken mee waaruit blijkt dat u definitief bent opgenomen in een verzorgingshuis. Als u uitstel van betaling wilt voor de aanslag afvalstoffenheffing dan moet u dit in uw verzoek vermelden. Vermeld daarbij het bedrag waarvoor u uitstel van betaling wilt.

 • Op het aanslagbiljet staat bij de afvalstoffenheffing aangegeven over welke periode van het jaar u wordt aangeslagen. Meestal is dit het hele jaar. Als u in de loop van het jaar in de gemeente bent komen wonen, dan staat hier een kortere periode.

 • U kunt een bezwaar hiertegen indienen. U kunt u digitaal bezwaar indienen of door het reactieformulier dat u bij de aanslag heeft ontvangen ingevuld, ondertekend en inclusief bewijsstukken terug te sturen naar:

  ·         de Inspecteur Belastingen
  ·         Postbus 16,
  ·         1960 AA Heemskerk

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

 • Nee, de gemeente Haarlemmermeer kent geen tarief voor een- of meerpersoonshuishoudens. De tarieven zijn gebaseerd op het gebruik van boven- of ondergronds (rol)containers.Nee, een wijziging in de loop van het jaar in de gezinssamenstelling zal niet leiden tot een (gedeeltelijke) vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing.

 • Omdat u na 1 januari in de gemeente Haarlemmermeer bent komen wonen krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing voor het aantal volle kalendermaanden dat u in dit belastingjaar binnen de gemeente woont. Op uw aanslagbiljet kunt u zien over welke periode het gaat.

 • Basistarieven zonder rolemmerinzameling:

  • huishoudens die niet van rolemmers gebruik maken, bijvoorbeeld bewoners van flats en appartementen (geldt niet voor ondergrondse inzameling), betalen een vast tarief van € 298,00;
  • ingeval van boven- of ondergrondse verzamelcontainers bij hoogbouw (buiten wijken met ondergrondse inzameling), € 298,00;
  • ingeval bij hoog- of laagbouw het aanbieden van restafval plaatsvindt in wijken met ondergrondse inzameling, € 342,00.

  Basistarieven met rolemmerinzameling:

  •  rolemmer GFT+ E en/of 80-liter rolemmer restafval, € 282,00;
  •  rolemmer GFT+ E en/of 120-liter rolemmer restafval, € 282,00 (*);
  •  rolemmer GFT+ E en/of 140-liter rolemmer restafval, € 382,00 (*);
  • rolemmer GFT + E en/of 240-liter rolemmer restafval (na uitrol VANG alleen bij maatwerk), € 382,00 (*)
  • een boven- en/of ondergrondse verzamelcontainer voor huishoudelijk restafval (maatwerk laagbouwwoning met rolemmerinzameling), € 382,00;

  Extra rolemmers:

  • voor elke volgende 80-liter rolemmer restafval, € 282,00;
  • voor elke volgende 120-liter rolemmer restafval, € 282,00;
  • voor elke volgende 240-liter rolemmer restafval, € 382,00.

  De gemeente Haarlemmermeer gaat over op een nieuwe manier van afval scheiden. Dat heeft mogelijk ook gevolgen voor de hoogte van uw aanslag afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing wordt per maand berekend. Moet u in de nieuwe situatie meer of juist minder afvalstoffenheffing betalen? Dan krijgt u een nieuwe aanslag voor de nog overgebleven maanden vanaf het moment dat uw oude rolemmer voor Restafval is ingenomen. Bijvoorbeeld: is uw oude rolemmer in september ingenomen? Dan krijgt u vanaf 1 oktober een nieuwe aanslag. Uw oude aanslag wordt verlaagd vanaf hetzelfde moment.

  (*) NB. Gedurende 2021 zal Haarlemmermeer een aanvang maken met de uitrol van de VANG systematiek. Na de uitrol van VANG zal de 120-liter restafval rolemmer vervallen. Een 240-liter restafval rolemmer is na de uitrol van VANG alleen van toepassing bij maatwerk. Het aanvragen van extra rolemmers voor restafval zal na de uitrol van VANG niet meer mogelijk zijn.

  Waarom zijn de tarieven van de afvalstoffenheffing 2021 verhoogd?
  Dit heeft een aantal redenen. De voornaamste reden is een aantal factoren waarop de gemeente geen invloed heeft. Denk hierbij aan:

  1. de landelijke belasting voor het storten en verbranden van restafval is gestegen. Met de verhoging wil de rijksoverheid het scheiden en hergebruiken van afval stimuleren. De gemeente moet daarom meer betalen om restafval te laten verbranden;
  2. de inkomsten die de gemeente ontvangt voor herbruikbare grondstoffen (zoals etensresten, plastic en papier) zijn gedaald;
  3. de verwerkingskosten voor huishoudelijk afval zijn gestegen;
  4. het doorbelasten van de inflatiecorrectie.

  Maar ook de coronacrisis heeft impact op de afvalstoffenheffing. Als gevolg van coronamaatregelen werken meer mensen thuis, bestellen meer online en gaan massaal opruimen en verbouwen. De hoeveelheid huishoudelijk afval is in het afgelopen jaar gestegen met zo'n 10. Hierdoor zijn er extra kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking.

 • Kunt u door een laag inkomen de afvalstoffenheffing niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding is niet mogelijk voor het tarief van extra rolemmers.