Rioolheffing

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

 • Voor het belastingjaar 2021 gelden de volgende tarieven:

  • eigenarendeel: € 134,86 per perceel
  • gebruikersdeel: € 5,20 per 10 m³ of gedeelte daarvan boven een verbruik van 250 m³.

 • De peildatum voor het vaststellen van de aanslag rioolheffing is 1 januari van het belastingjaar. Als u op deze datum de eigenaar van het pand was, bent u voor het hele jaar belastingplichtig. Een verkoop in de loop van het jaar zal daarom niet kunnen leiden tot een (gedeeltelijke) vermindering van de aanslag. In het algemeen wordt door de notaris bij verkoop een evenredig gedeelte van het aanslagbedrag met de koper verrekend. Dit is te controleren op de afrekening van de notaris.

 • Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt hiertegen digitaal bezwaar maken. U kunt ook gebruik maken van het reactieformulier dat u bij de aanslag heeft ontvangen ingevuld, ondertekend en inclusief bewijsstukken terug te sturen naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

 • Omdat de rioolheffing een eigenarenbelasting betreft heeft u bij verhuizing geen recht op een tussentijdse aanpassing van uw aanslag rioolheffing.

  Als de gebruikersbelasting vastgesteld is aan de hand van het aantal m³ waterverbruik, dan wordt bij de berekening van het gebruikersdeel al rekening gehouden met de verhuizing.

 • Nee, voor de rioolheffing bestaat geen mogelijkheid tot kwijtschelding.

 • Ja. De rioolheffing geldt voor alle objecten binnen de gemeente, ongeacht of deze wel of niet aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering.

 • U betaalt rioolheffing als u de eigenaar bent van een perceel waarbij sprake is van een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, hemelwater of het beheer van het grondwater.

  Naast de eigenaar kan ook de gebruiker nog in de rioolheffing betrokken worden.